Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle handelsverrichtingen van Chapps NV, met exploitatiezetel in België Tour & Taxis, 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 315B, en met ondernemingsnummer BTW BE0599.927.776, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen van Brussel en met haar maatschappelijke zetel in België 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Hoogstraat 152B (hierna in dit document als “Chapps” benoemd).

1.2 Door de (online) bevestiging en/of ondertekening van de door Chapps voorgelegde offerte komt de Overeenkomst tussen Chapps en de klant tot stand.

1.3 Daarbij wordt aan de klant een persoonlijke, niet overdraagbare, niet exclusieve en niet in onderlicentie te geven licentie verleend om de Chapps Applicaties  te downloaden, te openen en te gebruiken op eender welk toestel dat hij bezit of waarover hij de controle heeft.

1.4 De klant bevestigt met zijn online bestelling of de goedkeuring van de offerte  uitdrukkelijk dat hij de Algemene Voorwaarden, de voorwaarden van de Softwarelicentie en de Privacyverklaring gelezen heeft, deze begrijpt en met alle bepalingen hiervan akkoord gaat.

Deze documenten zijn raadpleegbaar op www.chapps.com, of kunnen op eenvoudig verzoek per e-mail aan info@chapps.com in PDF-formaat worden bekomen.

1.5 De klant erkent uitdrukkelijk dat de geregistreerde online bestelling of de ondertekende offerte, samen met de door de klant geaccepteerde Algemene Voorwaarden, de Softwarelicentievoorwaarden en de Privacyverklaring integraal deel uitmaken van de volledige Overeenkomst tussen partijen, en niet afzonderlijk kunnen geïnterpreteerd worden.

Deze documenten vervangen alle voorgaande overeenkomsten en afspraken, zowel mondelinge als schriftelijke, met betrekking tot hetzelfde onderwerp die tussen partijen nog van kracht zouden zijn.

Alle bepalingen en voorwaarden die uitgaan van of voortvloeien uit om het even welk document van de klant, zowel daterend van voor als van na de uitgave van om het even welk document door Chapps, worden hierbij door Chapps uitdrukkelijk afgewezen en buiten beschouwing gelaten. Dergelijke bepalingen en voorwaarden zullen in geen geval van toepassing zijn op de Overeenkomst en zullen Chapps op geen enkele wijze binden.

1.6 De nietigheid van één of meer bepalingen uit de Overeenkomst heeft niet de volledige nietigheid van de Overeenkomst tot gevolg. In voorkomend geval zullen partijen de ongeldige, onwettelijke of onafdwingbare beschikking of een onderdeel daarvan aanpassen of vervangen door een nieuwe beschikking die zo nauw mogelijk het doel van de ongeldige, onwettelijke of onafdwingbaar beschikking benadert.

Artikel 2 Duur en beëindiging

2.1 Bij online bestellingen op de website of in de software gaat de Overeenkomst in vanaf de online betaling door de klant. Bij elke bestelling die op een andere wijze gebeurt, gaat de Overeenkomst in met de ondertekening van de door Chapps aangeboden offerte door de klant.

2.2. Bij de online bestelling of in de offerte van Chapps wordt duidelijk gestipuleerd wat de minimumtermijn van de Overeenkomst is. De minimumtermijn is ofwel 1 maand (maandelijks abonnement), 12 maanden (jaarlijks abonnement) of een langere termijn zoals bepaald in de offerte.

2.3. Bij een Overeenkomst met een minimumtermijn van 1 maand (maandelijks abonnement) wordt de Overeenkomst gesloten voor onbepaalde duur.

2.4. Overeenkomsten met een minimumduur van 1 maand zijn op eender welk ogenblik opzegbaar. Hiervoor dient de klant zijn abonnement zelf stop te zetten via de desbetreffende functie in zijn software. De Overeenkomst neemt dan een einde op de laatste dag van de lopende maand.

2.5. Maandelijkse abonnementen worden automatisch stopgezet indien er geen succesvolle online betaling van de maandelijkse fee plaatsvindt. De klant heeft in dit geval 30 dagen tijd om alsnog zijn abonnement mits online betaling te reactiveren. Indien de klant zijn maandelijks abonnement niet binnen de 30 dagen reactiveert en betaalt, wordt het account en de data van deze account onherroepelijk gewist van de Chapps Servers.

2.6. Jaarlijkse abonnementen zijn een Overeenkomst met een minimumtermijn van 12 maanden, die stilzwijgend voor dezelfde periode van 12 maanden worden verlengd (ROYO – Recurring One Year Obligation), tenzij de klant zijn abonnement opzegt minstens 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag.

2.7. Indien de Overeenkomst krachtens een bepaling in de offerte werd afgesloten voor een minimumtermijn van langer dan 12 maanden, dan wordt de Overeenkomst -na afloop van deze overeengekomen minimumtermijn- omgezet naar een jaarlijks abonnement, tenzij de klant dit abonnement opzegt minstens 3 maanden voor de vervaldag.

2.8. Opzeggingen zijn alleen geldig en ontvankelijk indien zij gebeuren via de desbetreffende functie in de software, hetzij per e-mail aan info@chapps.com voor jaarlijkse abonnementen of abonnementen met een afwijkende minimumtermijn. Een opzegging per e-mail is alleen geldig en ontvankelijk indien het e-mailadres van de afzender correspondeert met de accountgegevens van de Chapps Applicaties.

2.9. Chapps kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en van rechtswege ontbinden ten nadele van de klant indien deze in gebreke blijft om de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien na te leven, binnen de vijftien (15) dagen na daartoe te zijn aangemaand, zonder afbreuk te doen aan eventuele schadeloosstellingen en intresten die Chapps zou kunnen eisen.

Artikel 3 Tarief

3.1. Het tarief wordt, afhankelijk van het gekozen product, berekend op basis van het aantal gebruikers, gebouwen, bedden, eenheden, de totale oppervlakte in m2 en/of afgewerkte inspecties. Er kan eveneens een aparte, recurrente basisvergoeding aangerekend worden. Ook kan er een eenmalige activatievergoeding per gebruiker en/of per gebouw worden aangerekend.

3.2. Extra services op vraag van de klant met betrekking tot set-up, customizing, opleidingen, consultancy  …enz. worden afzonderlijk in rekening gebracht.

3.3. Bij een maandelijks abonnement is elke begonnen maand vooraf betaalbaar. Bij een jaarlijks abonnement of een abonnement van meer dan 12 maanden, is elk begonnen jaar vooraf betaalbaar. Mits overeengekomen in de Offerte is ook een maandelijkse betaling of een betaling per kwartaal mogelijk voor een Overeenkomst van 12 maanden of langer..

3.4. De tarieven van Chapps zijn onderhevig aan de evolutie van de kostprijs-elementen, inflatie en indexaanpassingen. De aangepaste tarieven worden toegepast vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de klant op de hoogte werd gesteld.

Artikel 4 Facturatie

4.1. Indien de Overeenkomst online wordt afgesloten, is de verschuldigde vergoeding volledig te betalen door middel van het activeren van een recurrente betaling met een van de door Chapps aangeboden elektronische betaalmiddelen. De klant ontvangt na elke recurrente betaling een elektronische factuur van Chapps.

4.2. Abonnementen die niet via een online aankoop werden besteld  worden periodiek, in functie van de in de offerte opgenomen bepalingen, gefactureerd tijdens de volledige duur van de Overeenkomst.

4.3. Tenzij anders overeengekomen zijn alle facturen contant betaalbaar.

4.4. Indien de klant een bedrijf is met maatschappelijke zetel in een ander lidstaat van de Europese Unie dan België en bovendien over een btw-nummer van deze lidstaat beschikt dat gevalideerd wordt door de VAT Information Exchange System (VIES) voor intracommunautaire leveringen van diensten, dan zal Chapps de btw op de factuur verleggen. De klant is bijgevolg als enige partij verantwoordelijk voor de boekhoudkundige verwerking van de verschuldigde btw van de lidstaat waarin de klant zijn maatschappelijke zetel heeft.

4.5. De klant is als enige verantwoordelijk voor de betaling van alle verschuldigde sommen die voortvloeien uit onderhavige Overeenkomst. Hij accepteert dat de facturatie uitsluitend elektronisch gebeurt (pdf), en verbindt er zich toe de door Chapps opgelegde betalingsmodaliteiten te respecteren.

4.6. Elk bezwaar tegen een factuur moet schriftelijk en gemotiveerd gebeuren binnen de acht (8) dagen na ontvangst van de factuur. Bij gebreke aan bezwaar en/of een motivering binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

4.7. Bij het uitblijven van betaling binnen de vooropgestelde betalingstermijn, behoudt Chapps zich het recht voor om zonder voorafgaande melding de eventuele toegekende kortingen te annuleren voor alle openstaande en toekomstige facturen, ongeacht de mogelijkheid om de Overeenkomst te beëindigen conform de bepalingen van van artikel 2.9.

Artikel 5 Beschikbaarheid van data

5.1. In geval van beëindiging van de Overeenkomst tussen Chapps en de klant garandeert Chapps dat de data van de klant gedurende 30 dagen bewaard worden op de servers van Chapps. Tijdens deze periode van één maand, kan de klant op aanvraag een exportbestand bekomen van zijn data. Deze dienst is onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alle eventuele openstaande facturen van de klant voldaan werden, inclusief de factuur voor het ter beschikking stellen van de gevraagde export(s).

5.2. Chapps kan een aantal import en export procedures beschikbaar stellen. Ook het facultatief gebruik van de beschikbare API’s (Application Programming Interface) voor de eigen bedrijfsaccount is mogelijk. Chapps stelt deze werkwijzen en procedures ter beschikking maar is niet verantwoordelijk voor de implementatie ervan. Chapps kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor welke aard van schade dan ook die kan ontstaan door het gebruik ervan.

Artikel 6 Support

6.1. De Helpdesk is enkel beschikbaar voor de Chapps Applicaties die voorwerp zijn van de Overeenkomst. De service beperkt zich tot de werking en het gebruik van de Applicaties zelf en is niet van toepassing op de hardware, software of configuraties die de klant gebruikt en waarop deze Applicaties lopen.

6.2. De Helpdesk is alleen via e-mail en het online Help Center beschikbaar. Ondersteuning via telefoon of andere communicatiemiddelen is enkel mits uitdrukkelijke bepalingen in de Overeenkomst en tegen een bijkomende vergoeding beschikbaar.

Artikel 7 Betwistingen

7.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en bevestigt, is elke Overeenkomst onderworpen aan de Belgische wetgeving.

7.2. Alle betwistingen aangaande de interpretatie, de uitvoering en na beëindiging van onderhavige Overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn voor de maatschappelijke zetel van Chapps, tenzij anders en uitdrukkelijk is overeengekomen in de Overeenkomst.

Testaccount aanmaken

Volg de stappen om jouw gratis testaccount aan te maken. Daarna ontvang je jouw toeganggegevens per e-mail.

Nodig om legale redenen.
chevron

Wat wil je testen?

Kies de toepassingen die je wil testen

In België is de Rental Inspector niet beschikbaar voor commercieel gebruik waarbij je huurinspecties voor derden uitvoert. Als je een sociale huisvestingsmaatschappij bent, een overheidsinstelling of je gaat de Rental Inspector gebruiken voor huurinspecties uitsluitend voor vastgoed waarvan je bedrijf eigenaar is, neem dan contact op met salesoffice@chapps.com.

Je hebt een optie gekozen, die je dient te combineren met een hoofdproduct.

Geen proefperiode beschikbaar

Voor jouw land is er geen proefversie beschikbaar.

Jouw gegevens

Nodig om je testaccount met jou als hoofdgebruiker aan te maken.

Het e-mailadres dat je als gebruikersnaam gaat gebruiken.

Op dit e-mailadres is er al een account actief, meld je hier aan.

Check e-mailadres…

chevron

Bedrijfsgegevens

Voer hier de gegevens van je organisatie in

Dit is het land waar je bedrijf haar maatschappelijke zetel heeft en actief is.

Om het land te wijzigen

chevron
Het vorige e-mailadres was voor de gebruiker (bijv. jan.peeters@loremimpsumrealestate.nl), het e-mailadres dat hier nodig is, is het algemene e-mailadres van het bedrijf (bijv. info@loremimpsumrealestate.nl).

Op dit e-mailadres is er al een account actief, meld je hier aan.

Check e-mailadres…

OK

Bedankt. Je hebt zonet een e-mail ontvangen met een link om je testaccount te activeren.

Je kan dit venster nu sluiten.

Fout!

Er is een probleem opgetreden bij het aanmaken van je account. Probeert het even later opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, neem je contact op met support@chapps.com.

App downloaden

De registrering voor dit product gaat verder in de app. Scan de QR-code met je mobiel toestel om verder te gaan.

Asset 1