Algemene voorwaarden

 
Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle handelsverrichtingen van Chapps NV, met exploitatiezetel in België Tour & Taxis, 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 315B, en met ondernemingsnummer BTW BE0599.927.776, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen van Brussel en met haar maatschappelijke zetel in België 1600 Sint-Pieters- Leeuw, Hoogstraat 152B (hierna in dit document als “Chapps” benoemd).

1.2 De Overeenkomst tussen de Klant en Chapps komt tot stand via een elektronische bestelling en betaling door de Klant of door de ondertekening van de door Chapps voorgelegde offerte. Onder een elektronische bestelling wordt ondermeer -maar niet limitatiefeen in-app-aankoop via de Apple App Store of de Google Play Store of de aankoop in de webapplicaties van Chapps verstaan.

1.3 Daarbij wordt aan de Klant een persoonlijke, niet overdraagbare, niet exclusieve en niet in onderlicentie te geven licentie verleend om de Chapps Applicaties te downloaden, te openen en te gebruiken op eender welk toestel dat hij bezit of waarover hij de controle heeft.

1.4 De Klant bevestigt met zijn elektronische bestelling of de goedkeuring van de offerte uitdrukkelijk dat hij de Algemene Voorwaarden, de voorwaarden van de Softwarelicentie, de Verwerkersovereenkomst en de Privacyverklaring van Chapps gelezen heeft, deze begrijpt en met alle bepalingen hiervan akkoord gaat. Deze documenten zijn raadpleegbaar op www.chapps.com, of kunnen op eenvoudig verzoek per e-mail aan info@chapps.com in PDF-formaat worden bekomen.

1.5 De klant erkent uitdrukkelijk dat de geregistreerde elektronische bestelling of de ondertekende offerte, samen met de door de Klant geaccepteerde Algemene Voorwaarden, de Softwarelicentievoorwaarden, de Verwerkersovereenkomst en de Privacyverklaring integraal deel uitmaken van de volledige Overeenkomst tussen partijen, en niet afzonderlijk kunnen geïnterpreteerd worden.

Deze documenten vervangen alle voorgaande overeenkomsten en afspraken, zowel mondelinge als schriftelijke, met betrekking tot hetzelfde onderwerp die tussen partijen nog van kracht zouden zijn.

Alle bepalingen en voorwaarden die uitgaan van of voortvloeien uit om het even welk document van de klant, zowel daterend van voor als van na de uitgave van om het even welk document door Chapps, worden hierbij door Chapps uitdrukkelijk afgewezen en buiten beschouwing gelaten. Dergelijke bepalingen en voorwaarden zullen in geen geval van toepassing zijn op de Overeenkomst en zullen Chapps op geen enkele wijze binden.

1.6 De nietigheid van één of meer bepalingen uit de Overeenkomst heeft niet de volledige nietigheid van de Overeenkomst tot gevolg. In voorkomend geval zullen partijen de ongeldige, onwettelijke of onafdwingbare beschikking of een onderdeel daarvan aanpassen of vervangen door een nieuwe beschikking die zo nauw mogelijk het doel van de ongeldige, onwettelijke of onafdwingbare beschikking benadert.

1.7 Aangezien de Chapps Applicaties uitsluitend bedoeld zijn voor interne bedrijfsdoeleinden wordt elke Klant in zijn handelsrelatie met Chapps beschouwd als een onderneming. Bijgevolg kunnen Chapps haar Klanten onder geen beding een herroepingsrecht uitoefenen tot de Overeenkomst. Merk op dat Chapps elke potentiële Klant de mogelijkheid biedt om gedurende een beperkte periode gebruik te maken van een gratis proefperiode van haar Applicaties. Met deze gratis proefperiode biedt Chapps de Klant voldoende tijd en gelegenheid om al dan niet een Overeenkomst af te sluiten.

 
Artikel 2 Duur en beëindiging

2.1 Bij elektronische bestellingen gaat de Overeenkomst in vanaf de online betaling door de klant. Bij een bestelling via de ondertekening van de offerte van Chapps, gaat de Overeenkomst in op datum van de ondertekening van de offerte door de Klant.

2.2 Bij een elektronische bestelling wordt de minimumtermijn van het abonnement op de Chapps applicaties gestipuleerd. Deze minimumtermijn kan maandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks zijn. Bij een bestelling via de goedkeuring van de offerte wordt de duurtijd en opzegmodaliteiten duidelijk gestipuleerd in de offerte zelf.

2.3 Maandelijkse abonnementen worden stilzwijgend en automatisch verlengd voor een nieuwe maand op de maandelijkse vervaldag van het abonnement, tenzij de Klant minstens 1 dag voor de maandelijkse vervaldag het abonnement opzegt, via de modaliteiten van het platform waarop de Klant het abonnement aankocht.

2.4 Jaarlijkse abonnementen die via een elektronische bestelling tot stand zijn gekomen worden stilzwijgend en automatisch verlengd voor een nieuwe periode van 12 maanden op de jaarlijkse vervaldag, tenzij de Klant minstens 1 dag voor de jaarlijkse vervaldag het abonnement opzegt, via de modaliteiten van het platform waarop de Klant het abonnement aankocht.

2.5 Jaarlijkse abonnementen die tot stand zijn gekomen via de goedkeuring van een offerte worden stilzwijgend en automatisch verlengd voor een nieuwe periode van 12 maanden op de jaarlijkse vervaldag, tenzij de Klant minstens 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag zijn abonnement schriftelijk per e-mail aan info@chapps.com opzegt. De e-mail met de opzeg dient te gebeuren vanaf een e-mailadres dat gelinkt is aan het account van de Klant bij Chapps.

2.6 Abonnementen die via een elektronische bestelling werden aangegaan, worden automatisch stopgezet indien er geen succesvolle online betaling van de maandelijkse of jaarlijkse fee plaatsvindt. De Klant heeft in dit geval 30 dagen tijd om alsnog zijn abonnement mits online betaling te reactiveren. Indien de klant zijn abonnement niet binnen de 30 dagen reactiveert en betaalt, wordt het account en de data van dit account onherroepelijk gewist van de Chapps servers.

2.7 Indien de Overeenkomst krachtens een bepaling in de offerte werd afgesloten voor een minimumtermijn van langer dan 12 maanden, dan wordt de Overeenkomst -na afloop van deze overeengekomen minimumtermijn – omgezet naar een jaarlijks abonnement, tenzij de Klant dit abonnement opzegt minstens 3 maanden voor de vervaldag.

 
Artikel 3 Tarieven

3.1 Het abonnement wordt, afhankelijk van het gekozen product, berekend op basis van het aantal gebruikers, gebouwen, bedden, eenheden, de totale oppervlakte in m2 en/of afgewerkte inspecties. Er kan eveneens een aparte, recurrente basisvergoeding aangerekend worden. Ook kan er een eenmalige activatievergoeding per gebruiker en/of per gebouw worden aangerekend.

3.2 Extra services op vraag van de Klant met betrekking tot set-up, customizing, opleidingen, consultancy …enz. worden afzonderlijk in rekening gebracht.

3.3 Alle vermelde prijzen zijn altijd exclusief btw en/of andere belastingen en (lokale) heffingen en voorzien van de desbetreffende munteenheid (zoals euro, US Dollar of Zwitserse Frank). De prijzen dienen te worden betaald in dezelfde munt als waarmee ze zijn geafficheerd.

3.4 Bij een maandelijks abonnement is elke begonnen maand vooraf betaalbaar. Bij een jaarlijks abonnement of een abonnement van meer dan 12 maanden, is elk begonnen jaar vooraf betaalbaar. Mits overeengekomen in de offerte is ook een maandelijkse betaling of een betaling per kwartaal mogelijk voor een Overeenkomst van 12 maanden of langer.

3.5 Bij sommige Applicaties (bijvoorbeeld de Rental Inspector Pro) kan de Klant een digitale portefeuille in de software gebruiken door een pakket Credits te kopen. Deze Credits vertegenwoordigen het aantal afgewerkte inspecties (en hun rapporten) dat de Klant vooraf heeft betaald om met de Chapps Applicaties uit te voeren. Deze Credits zijn niet overdraagbaar en mogen alleen gebruikt worden in verband met de Chapps Applicatie waarvoor ze aangekocht werden. De Credits zijn niet omwisselbaar in geld en kunnen op geen enkele manier terugbetaald worden. De aangekochte Credits vervallen bij het einde van de Overeenkomst zonder dat deze terugbetaald worden.

3.6 De tarieven van Chapps zijn onderhevig aan de evolutie van de kostprijs-elementen, inflatie en indexaanpassingen en kunnen dus op basis hiervan aangepast worden. De aangepaste tarieven worden toegepast vanaf de eerstvolgende vervaldag van zijn maandelijks of jaarlijks abonnement die minstens 30 dagen volgt na de bekendmaking van de nieuwe tarieven. Indien de Klant niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven, heeft hij het recht zijn abonnement en de Overeenkomst kosteloos op te zeggen binnen de 30 dagen na de kennisgeving, via een eenvoudige e-mail aan info@chapps.com.

 
Artikel 4 Facturatie en betaling

4.1 Indien het abonnement via een elektronische bestelling werd afgesloten, is de verschuldigde vergoeding volledig te betalen door middel van het activeren van een recurrente betaling via de Apple App Store, Google Play Store of met een van de door Chapps aangeboden elektronische betaalmiddelen.

4.2 Bij abonnementen die via in-app-aankopen worden betaald, ontvangt de Klant vanwege Apple of Google de respectievelijke factuur.

4.3 Bij abonnementen die rechtstreeks aan Chapps worden betaald via een recurrente of eenmalige elektronische betaling, ontvangt de Klant van elke online aankoop of betaling binnen de 3 werkdagen een (reeds voldane) elektronische factuur van Chapps voor zijn administratie en boekhouding.

4.4 Voor abonnementen die via de goedkeuring van een door Chapps voorgelegde offerte werden aangegaan, ontvangt de Klant van Chapps een elektronische factuur voor de respectievelijke periode van het abonnement.

4.5 De klant is als enige verantwoordelijk voor de betaling van alle verschuldigde sommen die voortvloeien uit onderhavige Overeenkomst. Hij accepteert dat de facturatie uitsluitend elektronisch gebeurt (pdf en/of xml), en verbindt er zich toe de door Chapps opgelegde betalingsmodaliteiten te respecteren.

4.6 Indien de klant een bedrijf is met maatschappelijke zetel in een ander lidstaat van de Europese Unie dan België en bovendien over een btw-nummer van deze lidstaat beschikt dat gevalideerd wordt door de VAT Information Exchange System (VIES) voor intracommunautaire leveringen van diensten, dan zal Chapps de btw op de factuur verleggen. De klant is bijgevolg als enige partij verantwoordelijk voor de boekhoudkundige verwerking van de verschuldigde btw van de lidstaat waarin de klant zijn maatschappelijke zetel heeft. De Klant ontslaat Chapps van elke aansprakelijkheid bij een foutieve verwerking van de verlegde btw door de Klant.

4.7 Tenzij anders overeengekomen of gestipuleerd op de factuur, zijn alle facturen contant betaalbaar binnen een termijn van 14 dagen.

4.8 De facturen zijn betaalbaar via een bankoverschrijving naar het op de factuur vermelde IBAN-rekeningnummer van Chapps uiterlijk op de vervaldag van de factuur. Daarnaast biedt Chapps diverse optionele online betalingsmogelijkheden via een specifieke hyperlink in de email waarmee de factuur werd verzonden.

4.9 Elk bezwaar tegen een factuur moet schriftelijk en gemotiveerd gebeuren binnen de acht (8) dagen na ontvangst van de factuur. Bij gebreke aan bezwaar en/of een motivering binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

4.10 Wanneer een openstaande factuur niet is betaald op de vervaldag, stuurt Chapps een eerste, kosteloze betalingsherinnering per e-mail aan de Klant met het verzoek de betaling binnen de 7 dagen te voldoen.

4.11 Indien de betaling 7 dagen na de eerste betalingsherinnering uitblijft, is de Klant in gebreke en stuurt Chapps de Klant een tweede betalingsherinnering per e-mail. Hierbij wordt de openstaande factuur vermeerderd met een herinneringskost van 10 euro en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 70 euro, alsook een verwijlintrest van 1% per maand.

4.12 Bij het uitblijven van betaling binnen de 14 dagen na de tweede betalings-herinnering zoals bepaald in artikel 4.11 behoudt Chapps zich het recht voor om zonder voorafgaandelijke melding:

  • (a) Alle openstaande facturen van de Klant onmiddellijk opeisbaar te maken;
  • (b) De toegang tot de software en apps te schorsen totdat de volledige betaling van het openstaand saldo -inclusief de herinneringskost, de forfaitaire schadevergoeding en de verwijlintresten- werd ontvangen;
  • (c) De eventuele toegekende kortingen te kortingen te annuleren voor alle openstaande en toekomstige facturen;
  • (d) Een incassoprocedure op te starten bij een door Chapps aangestelde Gerechtsdeurwaarder of Incassobureau, waarvan alle kosten van deze procedure ten laste van de Klant zullen vallen.
  • (e) De Overeenkomst te beëindigen conform de bepalingen van artikel 4.13.

4.13 Bij het uitblijven van een betaling 14 dagen na de tweede herinnering kan Chapps met onmiddellijke ingang en van rechtswege ten nadele van de Klant de Overeenkomst ontbinden, zonder afbreuk te doen aan eventuele schadeloosstellingen en intresten.

 
Artikel 5 Beschikbaarheid van data

5.1. In geval van beëindiging van de Overeenkomst tussen Chapps en de Klant garandeert Chapps dat de data van de Klant gedurende 30 dagen bewaard worden op de servers van Chapps. Tijdens deze periode van één maand, kan de klant op aanvraag een exportbestand bekomen van zijn data. Deze dienst is onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alle eventuele openstaande facturen van de klant voldaan werden, inclusief de factuur voor het ter beschikking stellen van de gevraagde export(s).

5.2. Chapps kan een aantal import en export procedures beschikbaar stellen. Ook het facultatief gebruik van de beschikbare API’s (Application Programming Interface) voor de eigen bedrijfsaccount is mogelijk. Chapps stelt deze werkwijzen en procedures ter beschikking maar is niet verantwoordelijk voor de implementatie ervan. Chapps kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor welke aard van schade dan ook die kan ontstaan door het gebruik ervan.

 
Artikel 6 Support

6.1. De ondersteuning door Chapps beperkt zich tot die Chapps Applicaties, die voorwerp zijn van de Overeenkomst. Bovendien is de ondersteuning beperkt tot de werking en het gebruik van de Applicaties zelf en is niet van toepassing op de hardware, het besturingssysteem of andere configuraties die de Klant gebruikt en waarop deze Applicaties lopen.

6.2 Voor de ondersteuning stelt Chapps voor de Klant een Support Center-website ter beschikking met tal van artikels over het gebruik en de mogelijkheden van de Applicaties. De inhoud wordt constant bijgewerkt en actueel gehouden. Als de Klant geen antwoord op zijn vragen terugvindt, kan de Klant op de website de helpdesk van Chapps contacteren.

6.3 De helpdesk van Chapps is ook rechtstreeks bereikbaar via e-mail op het volgende adres: support@chapps.com. Chapps doet haar best de Klant met elke vraag zo snel als mogelijk verder te helpen.

6.4 Ondersteuning via telefoon of videoconferentie wordt standaard niet aangeboden, behalve wanneer dit vooraf gestipuleerd werd in de individuele Overeenkomst met de Klant en tegen een bijkomende vergoeding.

 
Artikel 7 Overmacht

7.1. Chapps kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van om het even welke van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst indien dit te wijten is aan overmacht of onvoorziene omstandigheden. Gebruikelijke situaties van overmacht of onvoorziene omstandigheden zijn onder meer de volgende: alle omstandigheden die bij het sluiten van de Overeenkomst niet te voorzien en onvermijdelijk waren, en die Chapps beletten de Overeenkomst uit te voeren, of die de uitvoering van de Overeenkomst financieel of anderszins moeilijker maken dan normaal het geval zou zijn (met inbegrip van onder andere: oorlog, natuurrampen, brand, inbeslagname, epidemieën en pandemieën, vertragingen bij of faillissement van derden die Chapps inschakelde, personeelstekort, stakingen, organisatorische omstandigheden, dreiging of daden van terrorisme, interventies van overheid, stroomuitval en storingen of onderbrekingen van om het even welke communicatieapparatuur, software of hardware).

7.2 De in artikel 7.1 genoemde situaties geven Chapps het recht om de uitvoering van de Overeenkomst te herzien en/of op te schorten via een eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan de Klant, zonder dat Chapps tot schadevergoeding gehouden is. Chapps heeft het recht de Overeenkomst op te zeggen indien de situatie van overmacht en/of onvoorziene omstandigheden langer dan twee (2) maanden aanhoudt.

 
Artikel 8 Taal

8.1. De Algemene Voorwaarden zijn oorspronkelijk in het Nederlands opgesteld. Vertalingen of documenten die in een andere taal zin opgesteld, gelden altijd als een gebaar ten aanzien van de Klant. In het geval van een conflict tussen de verschillende versies, heeft de Nederlandse versie altijd voorrang.

 
Artikel 9 Wijzigingen

9.1 Chapps behoudt zich het recht voor om haar Algemene Voorwaarden, prijzen en diensten op om het even welk moment in de toekomst te wijzigen. Chapps verbindt er zich toe de Klant van deze wijzigingen in kennis te stellen via een mededeling per e-mail.

9.2 Niet-substantiële wijzigingen gaan in zodra de Klant hiervan op de hoogte werd gebracht.

9.3 Substantiële wijzigingen gaan pas in 30 dagen nadat deze aan de Klant werden meegedeeld.

9.4 Alleen in het geval van substantiële wijzigingen in de Overeenkomst, zoals een prijsverhoging, heeft de Klant het recht om, binnen de 30 dagen na de mededeling, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder kosten te verbreken.

 
Artikel 10 Toepasselijk recht en betwistingen

10.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en voorafgaandelijk bevestigd, is elke Overeenkomst onderworpen aan de Belgische wetgeving.

10.2. Alle betwistingen aangaande de interpretatie, de uitvoering en na beëindiging van onderhavige Overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn voor de maatschappelijke zetel van Chapps, tenzij anders en uitdrukkelijk is overeengekomen in de Overeenkomst.

Testaccount aanmaken

Volg de stappen om jouw gratis testaccount aan te maken. Daarna ontvang je jouw toeganggegevens per e-mail.

Nodig om legale redenen.
chevron

Wat wil je testen?

Kies de toepassingen die je wil testen

In België is de Rental Inspector niet beschikbaar voor commercieel gebruik waarbij je huurinspecties voor derden uitvoert. Als je een sociale huisvestingsmaatschappij bent, een overheidsinstelling of je gaat de Rental Inspector gebruiken voor huurinspecties uitsluitend voor vastgoed waarvan je bedrijf eigenaar is, neem dan contact op met salesoffice@chapps.com.

Je hebt een optie gekozen, die je dient te combineren met een hoofdproduct.

Geen proefperiode beschikbaar

Voor jouw land is er geen proefversie beschikbaar.

Jouw gegevens

Nodig om je testaccount met jou als hoofdgebruiker aan te maken.

Het e-mailadres dat je als gebruikersnaam gaat gebruiken.

Op dit e-mailadres is er al een account actief, meld je hier aan.

Check e-mailadres…

chevron

Bedrijfsgegevens

Voer hier de gegevens van je organisatie in

Dit is het land waar je bedrijf haar maatschappelijke zetel heeft en actief is.

Om het land te wijzigen

chevron
Het vorige e-mailadres was voor de gebruiker (bijv. jan.peeters@loremimpsumrealestate.nl), het e-mailadres dat hier nodig is, is het algemene e-mailadres van het bedrijf (bijv. info@loremimpsumrealestate.nl).

Op dit e-mailadres is er al een account actief, meld je hier aan.

Check e-mailadres…

OK

Bedankt. Je hebt zonet een e-mail ontvangen met een link om je testaccount te activeren.

Je kan dit venster nu sluiten.

Fout!

Er is een probleem opgetreden bij het aanmaken van je account. Probeert het even later opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, neem je contact op met support@chapps.com.

App downloaden

De registrering voor dit product gaat verder in de app. Scan de QR-code met je mobiel toestel om verder te gaan.

Select country Selecteer het land waar je bedrijf actief is.
  • Land niet gevonden

Select product Please select the product you are interested in
chevron
Asset 1