Softwarelicentie

Chapps Softwarelicentie

De gebruiksvoorwaarden van deze Softwarelicentie-overeenkomst vormen een onderdeel van de Overeenkomst tussen u en Chapps NV, met exploitatiezetel in Picardstraat 7 bus 100, 1000 Brussel, België, met ondernemingsnummer BE0599.927.776 en ingeschreven in het Register der Rechtspersonen van Brussel (hierna “Chapps” genoemd).

Door de Chapps Applicaties op enigerlei wijze te downloaden, te openen of te gebruiken, bevestigt u expliciet dat u de gebruiksvoorwaarden van deze Licentieovereenkomst, alsook de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring hebt gelezen en begrepen, en dat u er uitdrukkelijk mee instemt gebonden te zijn door alle bepalingen ervan.

U erkent ook uitdrukkelijk dat deze documenten, samen met het door u ondertekende servicevoorstel integraal deel uitmaken van de volledige Overeenkomst tussen partijen, en dat ze niet afzonderlijk kunnen geïnterpreteerd worden.

Alle documenten van Chapps zijn raadpleegbaar op www.chapps.com of kunnen als pdf-document worden opgevraagd per e-mail naar info@chapps.com.

1. Licentie

Chapps verleent hierbij aan u een persoonlijke, niet overdraagbare, niet exclusieve en niet in onderlicentie te geven licentie om de Applicaties te downloaden, te openen en te gebruiken op eender welk compatibel toestel dat u bezit of waarover u de controle hebt, zulks in overeenstemming met de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst, de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring.

2. Derde-begunstigden

Bij deze erkent u en stemt u ermee in dat Apple Inc. en haar dochterondernemingen, alsook Alphabet Inc. en haar dochterondernemingen derde-begunstigden van deze Licentieovereenkomst zijn en dat bij uw aanvaarding van deze Licentieovereenkomst Apple Inc. en Alphabet Inc. het recht zal hebben (en zal worden beschouwd als dit recht te hebben aanvaard) om de Licentieovereenkomst als derde-begunstigde hiervan tegenover u af te dwingen.

U erkent en stemt er eveneens mee in dat de distributiepartners en hun dochterondernemingen die werken onder licentie met Chapps derde-begunstigden van deze Licentieovereenkomst zijn en dat bij uw aanvaarding van deze Licentieovereenkomst deze distributiepartners het recht hebben (en zullen worden beschouwd als dit recht te hebben aanvaard) om de Licentieovereenkomst als derde-begunstigde hiervan tegenover u af te dwingen.

3. Verantwoordelijkheden van Chapps

Chapps garandeert dat de Chapps Applicaties ter beschikking gesteld worden op een wijze die consistent is met de algemene industriestandaarden zoals die redelijkerwijs van toepassing zijn op het ter beschikking stellen hiervan.

De Chapps Applicaties, worden ter beschikking gesteld “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar”, inclusief alle gebreken en zonder enige garantie van welke aard dan ook.

Chapps zal de Applicaties op een beveiligd datacenter hosten en de prestaties ervan opvolgen en beheren. Chapps mag de Applicaties op elk moment wijzigen, zulks met inbegrip van maar niet beperkt tot de gebruikersinterface en de algemene lay-out van de schermen.

4. Gebruik van de Chapps Applicaties

Het gebruik van de Applicaties omhelst niet de levering van een mobiel toestel of andere noodzakelijke apparatuur om deze te gebruiken. Om de Applicaties te gebruiken, hebt u een internetaansluiting en gepaste telecommunicatielinks nodig. Chapps draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor telefoon- of andere kosten die u zou kunnen oplopen.

De toestemming van Chapps om de Applicaties te gebruiken, is onderworpen aan uw naleving van deze algemene voorwaarden en aan de volgende beperkingen:

 1. U mag geen toegang verwerven tot of op enigerlei wijze gebruik maken van onderliggende data, codes, inhoud of ander materiaal dat door Chapps in samenhang met de Applicaties wordt geleverd;
 2. U mag de Applicaties of enig deel ervan niet bewerken, verwijderen, aanpassen, beschadigen of op enigerlei wijze wijzigen.
 3. U mag de Applicaties niet kopiëren, verdelen, aan het publiek communiceren, verkopen, verhuren of anderszins gebruiken op een andere wijze als toegestaan (en u mag evenmin anderen machtigen om dit te doen);
 4. U mag de Applicaties niet verdelen of ter beschikking stellen via een netwerk waardoor het door meerdere toestellen tegelijkertijd gebruikt zou kunnen worden;
 5. U mag op de Applicaties geen aanduidingen van copyright, handelsmerken, handelsnamen, logo’s of andere aanduidingen van de oorsprong verwijderen, aanpassen of vervangen, noch mag u de Applicaties voor het product van iemand anders dan Chapps laten doorgaan of enig geautomatiseerd computerprogramma of geautomatiseerde computerapplicatie gebruiken om de Applicaties of enig deel ervan te scannen, te kopiëren, te indexeren, te sorteren of op enige andere ongeoorloofde wijze te gebruiken;
 6. U verbindt zich ertoe om geen onderliggende software te ontsleutelen of hierin vervatte technologische beschermingen te omzeilen;
 7. U dient bij het gebruik van de Applicaties alle wetten en regels te respecteren en mag de Applicaties niet gebruiken voor illegale of onwettige doeleinden;
 8. U mag de Applicaties niet gebruiken op enigerlei wijze die de handelsactiviteiten van Chapps nadeel of schade zou kunnen berokkenen;
 9. U mag in het kader van uw gebruik van de Applicaties geen materiaal verzenden dat lasterlijk, beledigend of anderszins aanstootgevend is;
 10. U mag zich bij het gebruik van de Applicaties niet uitgeven voor een andere persoon of ander orgaan of een relatie met enige persoon of enig orgaan verkeerd voorstellen;
 11. U mag de Applicaties niet gebruiken op een wijze die de systemen of de beveiliging van Chapps ongedaan zou kunnen maken of zou kunnen beschadigen, overbelasten, verzwakken of compromitteren of die het gebruik van andere gebruikers zou kunnen verstoren;
 12. U mag in het kader van uw gebruik van de Applicaties onze intellectuele eigendomsrechten of die van enige derde partij niet schenden.

Als u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of enig ander stuk informatie als onderdeel van onze beveiligingsprocedures kiest of toegewezen krijgt, moet u deze informatie confidentieel behandelen en mag u deze niet aan enige derde partij onthullen.

Chapps heeft op elk moment het recht om een gebruikersidentificatiecode of wachtwoord te deactiveren, ongeacht of u deze zelf gekozen hebt of deze door Chapps werd toegewezen, Als u naar onze mening een van de bepalingen van deze Licentievoorwaarden niet zou naleven.

U draagt de exclusieve verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, wettelijkheid, betrouwbaarheid en gepastheid van de gegevens die u invoert of aanbrengt.

U dient te verzekeren dat er door u of iemand die door u gemachtigd werd om de Applicaties te gebruiken, geen verstorend(e) computerprogrammacode, virus, ‘denial of service’- of ‘spam’-aanval, worm, Trojaans paard, autorisatiesleutel, licentiecontrolemiddel of softwareslot wordt geïntroduceerd.

U erkent dat het niet geautoriseerde gebruik van de Applicaties tot onherstelbare schade kan leiden voor Chapps en/of haar verbonden ondernemingen of licentiegevers. Bijgevolg zullen Chapps, haar verbonden ondernemingen en/of licentiegevers in geval van een dergelijk niet geautoriseerd gebruik het recht hebben om, naast eventuele andere hen ter beschikking staande rechtsmiddelen, een onmiddellijk dwangbevel tegen u te laten uitspreken dat u elk verder gebruik van de Applicaties verbiedt. Bovendien kan u aan vervolging en de betaling van schadevergoedingen worden blootgesteld.

Uw recht om de Applicaties te gebruiken, vervalt onmiddellijk bij schending van een van de bepalingen van deze Licentieovereenkomst. In een dergelijk geval behoudt Chapps zich het recht voor om uw toegang tot of het gebruik van de Applicaties te blokkeren.

5. Afwijzing van garanties

Alle voorwaarden, beloftes of garanties buiten diegene die expliciet in deze Licentieovereenkomst aanvaard zijn, worden door Chapps afgewezen.

Alhoewel Chapps al het mogelijke doet om de Applicaties 24 uur per dag beschikbaar te stellen, kunnen het niet aansprakelijk worden gesteld als ze om de een of andere reden gedurende enige tijd of enige periode niet beschikbaar zouden zijn.

Chapps garandeert niet dat de toegang tot de Applicaties ononderbroken, tijdig of foutvrij zal zijn. Gezien de aard van het internet is een dergelijke garantie onmogelijk. Chapps is niet verantwoordelijk voor vertragingen, leveringsstoringen of andere schade die voortvloeit uit problemen in verband met het internet of de elektronische communicatie. Het uitvoeren van regelmatig onderhoud en het introduceren van nieuwe faciliteiten en functies door Chapps kan eveneens een invloed hebben op de beschikbaarheid van de Applicaties.

De toegang tot de Applicaties kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving voor u persoonlijk of voor alle gebruikers tijdelijk of permanent opgeschort of ingetrokken worden. Chapps kan ook om welke reden dan ook beperkingen opleggen over de duur en de wijze van het gebruik van enig onderdeel van de Applicaties. Als er beperkingen aan u persoonlijk worden opgelegd, mag u niet proberen om de Applicaties onder een andere naam of gebruiker of op een ander mobiel toestel te gebruiken.

Chapps garandeert niet dat de Applicaties compatibel zullen zijn met alle door u gebruikte hardware en software.

Hoewel Chapps al het mogelijke doet om te verzekeren dat de informatie en het materiaal op de Applicaties correct zijn, wordt er door Chapps geen garantie gegeven of belofte gedaan, expliciet noch impliciet, dat deze volledig, accuraat, up-to-date of geschikt voor een welbepaald doel zouden zijn.

Uw gebruik van de Applicaties gebeurt volledig voor eigen risico. U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden op het toestel (computer, tablet, smartphone, …) dat door u wordt gebruikt om de Applicaties te openen of te gebruiken en Chapps neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor enig verlies van of enige schade aan dergelijke gegevens.

Verder zal Chapps tegenover u niet aansprakelijk zijn voor inhoud van de Applicaties die eventueel lasterlijk, beledigend of anderszins aanstootgevend zou kunnen worden bevonden.

Algemeen gesteld, doet Chapps geen beloftes of geeft het u geen garanties dat de Applicaties aan uw vereisten zullen beantwoorden en geschikt zijn voor een welbepaald doel, dat ze ononderbroken zullen werken of dat ze veilig of vrij van fouten, storingen of defecten zullen zijn.

6. Beperking van aansprakelijkheid

Behalve wanneer het anders wordt gesteld in deze Licentieovereenkomst, zullen Chapps noch haar auteurs, ontwikkelaars, licentiegevers of distributeurs tegenover u aansprakelijk zijn voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik of verkeerd gebruik van de Applicaties.

Deze beperking van aansprakelijkheid houdt onder andere het volgende in:

 1. Schade aan of virussen of een andere code met een schadelijk effect op apparatuur (met inbegrip van maar niet beperkt tot uw mobiel toestel), software, gegevens of andere eigendom door het door u downloaden, installeren, openen of gebruiken van de Applicaties of het door u verkrijgen van materiaal vanuit of door het gebruik van de Applicaties;
 2. Schade voortvloeiend uit onnauwkeurigheden of onvolledigheden in de inhoud van de Applicaties, of enig(e) verlies, schade, kosten of onkosten van welke aard dan ook die door u wordt opgelopen in samenhang met uw toegang tot, gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de Applicaties of enige hierin opgenomen inhoud;
 3. Schade door persoonlijk letsel, incidentele, bijzondere of indirecte schade of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade door winstderving, verlies van gegevens, bedrijfsonderbrekingen of enige andere commerciële schade of verliezen voortvloeiend uit of betrekking hebbend op uw gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Applicaties;
 4. Schade resulterend uit acties van derde partijen.

Deze beperkingen van onze aansprakelijkheid gelden ongeacht of dergelijke schade voortvloeit uit het gebruik of verkeerd gebruik van en/of het steunen op de Applicaties dan wel uit het niet kunnen openen of gebruiken van de Applicaties of uit een onderbreking, opschorting of stopzetting van de Applicaties.

U dient altijd professioneel advies in te winnen alvorens beslissingen te nemen die door de Applicaties worden aanbevolen of over informatie die u via Chapps hebt verkregen en die juridische of financiële implicaties zou kunnen hebben. Chapps aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade opgelopen door, vanwege het niet inwinnen van gepaste professionele informatie of advies.

In geen enkel geval zal de aansprakelijkheid van Chapps hoger zijn dan de effectief door u betaalde bedragen in de periode van twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die tot een dergelijke vordering aanleiding heeft gegeven.

7. Garanties en aansprakelijkheid van Apple Inc.

U erkent dat:

 1. Apple niet verantwoordelijk is voor de Applicaties of voor de inhoud ervan;
 2. Apple geen verplichting heeft om onderhouds- en supportdiensten met betrekking tot de Applicaties te leveren;
 3. in geval de Applicaties een door deze Licentieovereenkomst verleende garantie niet kan waarmaken, u Apple kan verwittigen en Apple de aankoopprijs voor de Applicaties aan u zal terugbetalen;
 4. Apple, voor zover als door de relevante wetgeving toegelaten, geen enkele garantieverplichting heeft met betrekking tot de Applicaties en niet verantwoordelijk zal zijn voor vorderingen, verliezen, verplichtingen, schadevergoedingen, kosten of onkosten die aan enig onvermogen om aan een garantie te beantwoorden, kunnen worden toegewezen;
 5. Apple niet verantwoordelijk zal zijn om tussen te komen in vorderingen die tegenover u of een derde partij met betrekking tot de Applicaties of uw bezit en/of gebruik ervan werden ingesteld, met inbegrip van maar niet beperkt tot: (i) vorderingen uit hoofde van een productaansprakelijkheid; (ii) enige vordering dat de Applicaties niet zou beantwoorden aan een relevante door wet- of regelgeving opgelegde vereiste; en (iii) vorderingen voortvloeiend uit wetgeving ter bescherming van de consument en soortgelijke wetgeving;
 6. In geval een derde partij zou beweren dat de Applicaties of uw bezit en gebruik ervan intellectuele eigendomsrechten van die derde partij zou schenden, Apple niet verantwoordelijk zal zijn voor het onderzoeken, verdedigen, schikken en nietig verklaren van een dergelijke vermeende inbreuk tegen intellectuele eigendomsrechten.

De bepalingen van dit artikel zullen in geen geval de geldigheid, toepassing en afdwingbaarheid van de Afwijzing van Garanties en de Beperking van Aansprakelijkheid, zoals beschreven in artikelen 5 en 6 van deze Licentieovereenkomst, verhinderen, verstoren, afzwakken of anderszins nadelig beïnvloeden.

8. Garanties en aansprakelijkheid van Alphabet Inc.

U erkent dat:

 1. Alphabet niet verantwoordelijk is voor de Applicaties of voor de inhoud ervan;
 2. Alphabet geen verplichting heeft om onderhouds- en supportdiensten met betrekking tot de Applicaties te leveren;
 3. in geval de Applicaties een door deze Licentieovereenkomst verleende garantie niet kan waarmaken, u Alphabet kan verwittigen en Alphabet de aankoopprijs voor de Applicaties aan u zal terugbetalen;
 4. Alphabet voor zover als door de relevante wetgeving toegelaten, geen enkele garantieverplichting heeft met betrekking tot de Applicaties en niet verantwoordelijk zal zijn voor vorderingen, verliezen, verplichtingen, schadevergoedingen, kosten of onkosten die aan enig onvermogen om aan een garantie te beantwoorden, kunnen worden toegewezen;
 5. Alphabet niet verantwoordelijk zal zijn om tussen te komen in vorderingen die tegenover u of een derde partij met betrekking tot de Applicaties of uw bezit en/of gebruik ervan werden ingesteld, met inbegrip van maar niet beperkt tot: (i) vorderingen uit hoofde van een productaansprakelijkheid; (ii) enige vordering dat de Applicaties niet zou beantwoorden aan een relevante door wet- of regelgeving opgelegde vereiste; en (iii) vorderingen voortvloeiend uit wetgeving ter bescherming van de consument en soortgelijke wetgeving;
 6. In geval een derde partij zou beweren dat de Applicaties of uw bezit en gebruik ervan intellectuele eigendomsrechten van die derde partij zou schenden, Alphabet niet verantwoordelijk zal zijn voor het onderzoeken, verdedigen, schikken en nietig verklaren van een dergelijke vermeende inbreuk tegen intellectuele eigendomsrechten.

De bepalingen van dit artikel zullen in geen geval de geldigheid, toepassing en afdwingbaarheid van de Afwijzing van Garanties en de Beperking van Aansprakelijkheid, zoals beschreven in artikelen 5 en 6 van deze Licentieovereenkomst, verhinderen, verstoren, afzwakken of anderszins nadelig beïnvloeden.

9. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met inbegrip van maar niet beperkt tot het auteursrecht (inclusief het auteursrecht over de computersoftware), octrooien, handelsmerken of handelsnamen, ontwerprechten, databaserechten, knowhow, handelsgeheimen en rechten van vertrouwen in de Applicaties (samen de “Intellectuele Eigendomsrechten”) zijn eigendom van of in licentie gegeven door Chapps.

U erkent dat uw rechten over de Applicaties aan u in licentie zijn gegeven (en niet aan u verkocht of anderszins overgedragen zijn) en dat u door het gebruik van de Applicaties geen eigendomsrechten of belangen in of met betrekking tot de Applicaties of de intellectuele Eigendomsrechten verwerft.

De namen en logo’s van Chapps en van de Applicaties zijn handelsmerken van Chapps of derden en er wordt geen enkel recht of geen enkele licentie verleend om deze te gebruiken voor eigen doeleinden.

10. Dataopslag

De data die u met de Chapps Applicaties verzamelt worden opgeslagen en beheerd door Chapps via een cloud-opslag. Om het volume van deze data beperkt te houden hanteert Chapps volgende regels met betrekking tot deze opslag van data:

 1. Voor inspecties die in sequenties gebeuren (een eindinspectie gebaseerd op een voorgaande initiële en eventuele tussentijdse inspecties, zoals bij onder meer de Rental Inspector) worden -eens de sequentie is afgerond- de opgeslagen foto’s gewist na het verstrijken van 24 maanden en de opgeslagen PDF-documenten na het verstrijken van 84 maanden (7 jaar) definitief gewist. Het beginnen van een nieuwe sequentie op een object wordt aanzien als het afsluiten van alle voorgaande sequenties, ook al werden er hiervoor geen eindinspecties uitgevoerd. Voor alle andere afgeronde inspecties worden de opgeslagen foto’s definitief gewist na het verstrijken van 24 maanden en worden de gegenereerde PDF-rappporten -en documenten na het verstrijken van 84 maanden (7 jaar) definitief gewist.
 2. Op aanvraag en mits betaling van een specifieke vergoeding kan u vragen om de opslagtermijnen van de data in de cloud te verlengen. U dient dit aan te vragen vóór het verstrijken van de in punt 1) vermelde bewaartermijnen.
 3. Wanneer u uw abonnement op de Chapps Applicaties beëindigt, dan wordt de opgeslagen data na het verstrijken van 30 dagen volgend op de laatste dag van het beëindigde abonnement definitief gewist uit de cloudopslag bij Chapps. U kan echter vóór de einddatum van uw abonnement een data-export van uw op dat ogenblik aanwezige data (pdf-rapporten, foto’s en video’s) opvragen bij Chapps per e-mail aan support@chapps.com vanaf een e-mailadres dat correspondeert met een e-mailadres gelinkt aan uw account. Deze data-export is tegen vergoeding die vooraf door Chapps wordt medegedeeld en berekend wordt op basis van het aanwezige datavolume.

11. Schadeloosstelling

U stemt ermee in om Chapps en haar verbonden ondernemingen, kaderleden, bestuurders, aandeelhouders, vertegenwoordigers en werknemers volledig en effectief schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle acties, vorderingen en procedures die door een derde in verband met uw gebruik van de Applicaties zouden worden ingesteld en ook voor alle daarmee verband houdende kosten, schade en onkosten (met inbegrip van maar niet beperkt tot erelonen voor advocaten).

12. Toestemming voor verwerking van persoonsgegevens

Voor bepaalde eigenschappen/toepassingen van de Applicaties kan het nodig zijn dat welbepaalde persoonsgegevens verwerkt worden door Chapps.

Chapps neemt uw privacy ernstig, en verbindt zich ertoe op een zorgzame manier om te gaan met de persoonsgegevens die zij verwerkt.

Met het aangaan van deze Licentieovereenkomst, geeft u uw uitdrukkelijke toestemming dat Chapps uw via de Applicaties verstrekte persoonsgegevens mag verwerken, in overeenstemming met de bepalingen van haar Privacybeleid, dat samen met de andere documenten integraal deel uitmaakt van de Overeenkomst tussen uzelf en Chapps.

13. Wijzigingen

Chapps kan deze Licentievoorwaarden te allen tijde aanpassen.

We communiceren de meest recente versie steeds op onze website (www.chapps.com), en nodigen u dan ook uit om deze regelmatig te raadplegen. De datum van de laatste wijziging staat bovenaan dit document. Oudere versies worden opgeslagen in ons archief.

Uiteraard informeren wij u via onze websites of andere courante communicatiekanalen van elke inhoudelijke wijziging.

Wanneer u niet instemt met een wijziging kunnen de Applicaties niet langer gebruikt worden. U dient de installatie dan van uw toestel te verwijderen en het bezoek en gebruik van de Applicaties stop te zetten.

14. Diverse bepalingen

Bij deze verklaart en garandeert u dat (i) u zich niet in een land bevindt dat onder een embargo van de regering van de VS valt of dat door de regering van de VS is aangeduid als een land dat het “terrorisme ondersteunt” en (ii) dat u niet bent opgenomen op enige lijst van de regering van de VS met personen voor wie een verbod of beperkingen gelden.

Als een van de bepalingen van deze Licentieovereenkomst onder een of andere toepasselijke wet ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit de geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van de bepalingen van deze Licentieovereenkomst niet aantasten. Zonder verdere actie vanwege de partijen bij deze overeenkomst zal een dergelijke bepaling in zo gering mogelijke mate worden gewijzigd om ze geldig en afdwingbaar te maken.

Elk verzuim vanwege Chapps om bepalingen van deze Licentieovereenkomst niet af te dwingen, kan onmogelijk beschouwd worden als een verklaring van afstand van deze bepalingen en zal geenszins haar rechten aantasten om later bepalingen van deze Licentieovereenkomst wel af te dwingen.

Ongeacht vanuit welk land u de Applicaties opent, uw gebruik van de Applicaties wordt steeds beheerst door Belgisch recht. Ingeval van een betwisting die voortvloeit uit of in verband met deze Licentieovereenkomst, met inbegrip van eventuele vragen aangaande haar bestaan, geldigheid of beëindiging, en/of voortvloeiend uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van de Applicaties, zullen de rechtbanken van Brussel (België) exclusieve jurisdictie hebben.

15. Contact

Heeft u vragen of bezorgdheden over deze Licentievoorwaarden, dan kan u ons contacteren via e-mail naar info@chapps.com.

 

Testaccount aanmaken

Volg de stappen om jouw gratis testaccount aan te maken. Daarna ontvang je jouw toeganggegevens per e-mail.

Nodig om legale redenen.
chevron

Wat wil je testen?

Kies de toepassingen die je wil testen

Please note: in Belgium and Luxembourg the Rental Inspector is only available to social housing companies, governments and organizations that own property. It cannot be sold to real estate agents, surveyors and other real estate experts.

Je hebt een optie gekozen, die je dient te combineren met een hoofdproduct.

Geen proefperiode beschikbaar

Voor jouw land is er geen proefversie beschikbaar.

Jouw gegevens

Nodig om je testaccount met jou als hoofdgebruiker aan te maken.

Het e-mailadres dat je als gebruikersnaam gaat gebruiken.

Op dit e-mailadres is er al een account actief, meld je hier aan.

Check e-mailadres…

chevron

Bedrijfsgegevens

Voer hier de gegevens van je organisatie in

Dit is het land waar je bedrijf haar maatschappelijke zetel heeft en actief is.

Om het land te wijzigen

chevron
Het vorige e-mailadres was voor de gebruiker (bijv. jan.peeters@loremimpsumrealestate.nl), het e-mailadres dat hier nodig is, is het algemene e-mailadres van het bedrijf (bijv. info@loremimpsumrealestate.nl).

Op dit e-mailadres is er al een account actief, meld je hier aan.

Check e-mailadres…

OK

Bedankt. Je hebt zonet een e-mail ontvangen met een link om je testaccount te activeren.

Je kan dit venster nu sluiten.

Fout!

Er is een probleem opgetreden bij het aanmaken van je account. Probeert het even later opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, neem je contact op met support@chapps.com.

App downloaden

De registrering voor dit product gaat verder in de app. Scan de QR-code met je mobiel toestel om verder te gaan.

Land Selecteer het land waar je bedrijf actief is.
 • Land niet gevonden

Select product Please select the product you are interested in
chevron
Asset 1