Privacybeleid

1. Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?

Dit privacybeleid geldt voor alle natuurlijke personen , zoals huurders, verhuurders, hun gevolmachtigden, … Dit Privacybeleid is daarentegen niet bestemd voor rechtspersonen.

U zal ook informatie vinden op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit. Volg daartoe deze link: https://www.privacycommission.be/nl.

Tot 24/05/2018 vormen de wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten de toepasselijke wetgeving inzake privacy. Vanaf 25/05/2018 zal die vervangen worden door de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). Aangezien deze Privacyverklaring al op de nieuwe wetgeving gebaseerd is, zullen bepaalde procedures die in deze Privacyverklaring beschreven worden, pas na die datum operationeel zijn.

2. Wat betekent 'persoonsgegevens', 'verwerking van gegevens' en wie is 'verwerkingsverantwoordelijke' en wie is de bevoorrechte contactpersoon 'DPO'?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het kan bijvoorbeeld gaan om de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer, een contractnummer, een e-mailadres, ….

De verwerking is elke bewerking met betrekking tot een persoonsgegeven. Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.
De gebruiker/expert is verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens. Dit betekent dat de gebruiker/expert het doel en de middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens vaststelt. Chapps is enkel verwerker van je persoonsgegevens.

Indien je als chapps klant eindgebruikers (zoals werknemers, stagiairs, ..) toelaat gebruik te maken van de chapps producten en diensten die onder toepassing van dit privacybeleid vallen, dan hebben we daarbij de volgende verantwoordelijkheden:

We moeten de eindgebruikers adequaat informeren dat chapps, door hun gebruik van de chapps producten en diensten, hun persoonsgegevens zal verwerken.
We moeten alle wettelijk vereiste toestemmingen van de eindgebruikers verkrijgen vooraleer hun persoonsgegevens worden meegedeeld aan Chapps om te worden verwerkt in het kader van de Chapps producten en diensten die we hen toelaten te gebruiken.
We mogen de Chapps producten en diensten niet aanwenden om persoonsgegevens te verzamelen die strijdig zijn met de geldende privacywetgeving, noch om op onwettige wijze jezelf toegang te verschaffen tot de persoonsgegevens van de eindgebruikers.
We moeten je bij Chapps informeren over het beveiligingsniveau van de chapps producten en diensten en naar eigen inschatting en vermogen aangepaste technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens adequaat te beschermen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en tegen onrechtmatige of onopzettelijke vernietiging, onopzettelijk verlies, vervalsing, onbevoegde verspreiding, beschadiging, wijziging, onbevoegde toegang of openbaarmaking.
We moeten alle redelijke maatregelen nemen om de betrouwbaarheid van de eindgebruikers, die toegang hebben tot de persoonsgegevens, te verzekeren.
We mogen niets doen, veroorzaken of toestaan wat op enigerlei wijze kan resulteren in enige overtreding van die privacywetgeving.
Indien je via onze Chapps producten en diensten gebruik kan maken van diensten van andere partijen zoals chat, websites van derden, forums, Facebook, Twitter, nieuwsgroepen en/of apps die je hier verstandig mee om te gaan en het privacybeleid van deze derden goed na te lezen. Over de informatie die je daar plaatst en hoe deze wordt verwerkt, heeft Chapps geen controle, en zijn we ook niet verantwoordelijk.

De gebruiker/expert is verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens, dit betekent hij uw aanspreekpunt en dat van de toezichthoudende autoriteiten is voor alle vragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens.

Als enig contactpunt binnen onze onderneming hebben wij een functionaris voor gegevensbescherming (‘data protection officer’ of ‘DPO’) aangesteld met de volgende contactgegevens :
Chapps nv
Pakhuis Tour & Taxis
Havenlaan 86C, bus 315
Data Protection Officer
1000 Brussel
privacy@chapps.com

3. Welke gegevens verwerken we?

Tijdens de diverse contacten met uw gebruiker/expert zal die mogelijks verschillende persoonsgegevens verzamelen : identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, …), contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoon, …), gegevens over het pand dat verhuurd/verkocht en gehuurd/gekocht wordt, gegevens over de huurovereenkomst, gegevens ivm de verkoopsovereenkomst, …

Chapps zal uw gegevens verwerken :

Wanneer u klant wordt bij de gebruiker/expert
Wanneer u de formulieren, documenten en contracten invult die de gebruiker/expert u voorlegt
Wanneer u een beroep doet op de diensten en producten van de gebruiker/expert
Wanneer u contact opneemt met de gebruiker/expert via de diverse kanalen die u ter beschikking worden gesteld
Wanneer uw gegevens worden gepubliceerd of meegedeeld door gemachtigde derden (personen die u speciaal gemachtigd hebt, het Belgisch Staatsblad, uw vastgoedmakelaar, uw rentmeester, syndicus), …
Wanneer u gegevens meedeelt tijdens het gebruik van de websites van de gebruiker/expert : wanneer u online een offerte vraagt of een bestelling plaatst, of dat voor u gedaan wordt door bv uw vastgoedmakelaar, beheerder, …
Wanneer u één van de websites van de gebruiker/expert bezoekt of gebruik maakt van apps via de cookies en andere technologiën, …
Wanneer uw gebruiker/expert uw persoonsgegevens vraagt, hebt u het recht om daar niet op in te gaan. Die weigering zou echter het starten van een commerciële relatie of de uitvoering van zijn diensten kunnen verhinderen, zou de aard daarvan kunnen wijzigen of zou het beheer daarvan kunnen beïnvloeden.

4. Waarvoor gebruiken we deze gegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

De gebruiker/expert gebruikt uw persoonsgegevens:
Wanneer hij toestemming heeft gekregen.
In het kader van de voorbereiding of uitvoering van de dienstverlening van de gebruiker/expert.
Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij en de gebruiker/expert zijn onderworpen zoals voorkoming van het witwassen van geld, bestrijding van fiscale fraude en fiscale verplichtingen.
Wanneer de gebruiker/expert daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, in welk geval hij steeds streeft naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene

5. Hoe beveiligen wij je gegevens?

De toegang tot uw persoonsgegevens is enkel toegestaan aan de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Zij moeten een strikte geheimhoudingsplicht in acht nemen en alle technische en organisatorische voorschriften voor het verzekeren van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens naleven.

Chapps heeft technische middelen en gespecialiseerde teams die zich in de eerste plaats toeleggen op de bescherming van uw persoonsgegevens voorzien. Op die manier wil Chapps vermijden dat onbevoegde personen toegang verkrijgen tot de gegevens, ze verwerken, aanpassen of vernietigen.
Deze gegevens kunnen ook buiten de Europese Unie worden bewaard mits de dienstverlener voldoet aan de europese GDPR regelgeving. Onze websites vermelden soms links naar sites van derden (sociale media, organisatoren van events die we sponsoren) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van je persoonsgegevens.

6. Verkopen we je gegevens aan derde partijen of geven we je gegevens door?

.

7. Hoe bepaal je als klant welke persoonsgegevens we mogen gebruiken en hoe?

Wij gebruiken je gegevens om jou een uitstekende dienstverlening en algemene communicatie te bezorgen over de producten die je bij ons hebt of die voor jou interessant kunnen zijn. In dit niveau worden de hierboven vermelde gegevens verwerkt in het kader van onze wettelijke verplichtingen, ons legitiem belang en de goede uitvoering van je contract (incl. klachten – en klantenbeheer, alsook het informeren over en de verbetering van de dienstverlening). Je opteert ervoor om geen direct marketing te ontvangen, maar Chapps blijft je natuurlijk wel informeren over een optimaal gebruik van de Chapps producten en diensten die je reeds hebt. Zo kunnen we jou bijvoorbeeld, een voorstel doen voor een product of dienst dat beter past bij je behoeften.

8. Wat zijn je rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

Je recht op toegang
Je hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die jezelf betreffen. Je kunt ons vragen:
Of wij persoonsgegevens van je verwerken
Waarvoor wij die verwerken
Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens
Welke logica wij gebruiken als wij bepaalde persoonsgegevens automatisch verwerken
Je dient je recht op toegang per e-mail aan te vragen. Om je recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, dien je ons een bewijs van je identiteit te verschaffen. We vragen je dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart toe te voegen aan je aanvraag.

Chaps heeft 45 dagen om je aanvraag te beantwoorden. Houd er rekening mee dat deze periode pas begint te lopen wanneer Chapps je aanvraag schriftelijk heeft ontvangen en alle vereiste informatie om te voldoen aan je aanvraag in handen heeft.

Indien je enige reden hebt om aan te nemen dat Chapps je aanvraag niet correct behandeld heeft, gelieve dit dan eerst op te nemen via privacy@chapps.com zodanig dat wij, samen met jou, de opties kunnen bekijken.

Voor de volledigheid informeren wij je dat, indien Chapps niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Privacycommissie, via commission@privacycommission.be, die dan in het kader van haar bemiddelingsopdracht zal tussenkomen.

Je recht op verbetering en verwijdering
Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of veranderen. Daarvoor kan je onze diensten contacteren. Wij zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen. Houd er wel rekening mee dat wij je soms, afhankelijk van je verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aanbieden. Wij kunnen ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen.
Je recht op verzet tegen de verwerking van je gegevens voor direct marketing
Je hebt altijd het recht om jezelf, zonder opgave van reden, te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden. Je kunt daarvoor altijd contact opnemen met de Korfine en onze mogelijkheid tot promoties en/of acties via telefoon, post, sms of e-mail te deactiveren.

9. Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Chapps draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. Zodra alle doeleinden bereikt zijn, worden deze gegevens verwijderd.

Dit betekent dat de verwerkte gegevens worden bewaard gedurende de volledige looptijd van je overeenkomst met de gebruiker/expert, de wettelijke bewaarperiode alsook elke andere bewaringstermijn die zou worden opgelegd door de toepasselijke wet- en regelgeving.

10. Hoe zit het met onze websites, cookies en mobiele apps?

Afgezien van de gegevens die je vrijwillig met ons deelt bij het gebruik van onze websites, hanteren wij ook cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen.

Websites
Je kunt onze websites bezoeken zonder je persoonsgegevens mee te delen. Met je toestemming (voor zover nodig) kunnen wij je als bezoeker van onze websites informeren over een gepersonaliseerd aanbod van Chapps producten. Sommige onderdelen of functies zijn voorbehouden aan Chapps- klanten. Om de dienstverlening te optimaliseren kunnen wij je klantengegevens verder aanvullen met de data die we afleiden uit de cookies tengevolge van je gebruik van onze websites.

Cookies
Wat zijn cookies?
Wij maken gebruik van cookies wanneer je onze e-mails opent en/of wanneer je onze websites bezoekt of apps gebruikt. Cookies zijn stukjes informatie die op je eigen computer of mobiel toestel bewaard worden en die het gebruiksgemak van onze websites en apps optimaliseren. Zo kan je bijvoorbeeld als bezoeker van onze websites worden geïdentificeerd bij een volgend bezoek en kunnen wij onze websites beter afstemmen op je wensen, voorkeuren en gebruiksgemak. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud of publiciteit van een website persoonlijker te maken.

Welke soorten cookies gebruiken we?
Onmisbare cookies: zijn nodig om gebruik te maken van de website en zorgen voor een veilige identiteitscontrole. Bijvoorbeeld: navigatie op de website, inhoud van winkelkarretje, toegang tot persoonsgegevens…
Functionele cookies: maken het functioneren van de website makkelijker en zorgen voor een gepersonaliseerde surfervaring door bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden, de inhoud van je winkelwagentje en voorkeuren – zoals de taalinstelling – te onthouden.
Mobiele apps
Korfine kan verschillende apps aanbieden. Als je van deze diensten gebruik maakt, dan kan het ook noodzakelijk zijn om je persoonsgegevens te verwerken. Die gegevens worden steeds verwerkt conform de bepalingen van dit Privacybeleid.
We use cookies whenever you open our e-mails and/or whenever you visit our web sites or use apps. Cookies are pieces of information which are stored on your own computer or mobile device and which optimise the user-convenience of our web sites and apps. This means it is possible, for instance, for us to identify you as a visitor to our web sites on your next visit and we can gear our web sites better to your wishes, preferences, and convenience. Cookies can also be used to make the content or publicity of a web site more personal.

Which sorts of cookies do we use?
Essential cookies: These are necessary in order to make use of the web site and ensure a secure identity control e.g. web site navigation, content of the shopping trolley, access to personal data, etc.
Functional cookies: These make the functioning of the web site easier and ensure a personalised surf experience, for instance, by remembering log-on names, passwords, the content of your shopping trolley, and preferences like language settings.
Mobile apps
Korfine can offer various apps. If you make use of these services, it might also be necessary to process your personal data. This data is always processed in accordance with the stipulations of this Privacy Policy.

11. Hoe kan ik Chapps contacteren?

Voor meer informatie over ons privacybeleid of voor klachten in verband met je privacy, inclusief het uitoefenen van je recht op toegang kan je contact opnemen via privacy@chapps.com.

12. Blijf op de hoogte van aanpassingen

De persoonsgegevens die we via deze diverse kanalen verzamelen worden opgenomen in de bestanden van Chapps nv.

Chapps kan dit privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Wij nodigen je dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op www.chapps.com/privacy. Uiteraard informeren wij je via onze websites of andere courante communicatiekanalen van elke inhoudelijke wijziging.

Testaccount aanmaken

Volg de stappen om jouw gratis testaccount aan te maken. Daarna ontvang je jouw toeganggegevens per e-mail.

Nodig om legale redenen.
chevron

Wat wil je testen?

Kies de toepassingen die je wil testen

In België is de Rental Inspector niet beschikbaar voor commercieel gebruik waarbij je huurinspecties voor derden uitvoert. Als je een sociale huisvestingsmaatschappij bent, een overheidsinstelling of je gaat de Rental Inspector gebruiken voor huurinspecties uitsluitend voor vastgoed waarvan je bedrijf eigenaar is, neem dan contact op met salesoffice@chapps.com.

Je hebt een optie gekozen, die je dient te combineren met een hoofdproduct.

Geen proefperiode beschikbaar

Voor jouw land is er geen proefversie beschikbaar.

Jouw gegevens

Nodig om je testaccount met jou als hoofdgebruiker aan te maken.

Het e-mailadres dat je als gebruikersnaam gaat gebruiken.

Op dit e-mailadres is er al een account actief, meld je hier aan.

Check e-mailadres…

chevron

Bedrijfsgegevens

Voer hier de gegevens van je organisatie in

Dit is het land waar je bedrijf haar maatschappelijke zetel heeft en actief is.

Om het land te wijzigen

chevron
Het vorige e-mailadres was voor de gebruiker (bijv. jan.peeters@loremimpsumrealestate.nl), het e-mailadres dat hier nodig is, is het algemene e-mailadres van het bedrijf (bijv. info@loremimpsumrealestate.nl).

Op dit e-mailadres is er al een account actief, meld je hier aan.

Check e-mailadres…

OK

Bedankt. Je hebt zonet een e-mail ontvangen met een link om je testaccount te activeren.

Je kan dit venster nu sluiten.

Fout!

Er is een probleem opgetreden bij het aanmaken van je account. Probeert het even later opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, neem je contact op met support@chapps.com.

App downloaden

De registrering voor dit product gaat verder in de app. Scan de QR-code met je mobiel toestel om verder te gaan.

Select country Selecteer het land waar je bedrijf actief is.
  • Land niet gevonden

Select product Please select the product you are interested in
chevron
Asset 1