Gebruiksvoorwaarden

De algemene voorwaarden van deze Licentieovereenkomst vormen een wettelijke overeenkomst tussen u en Chapps NV, K. Pakhuis Tour & Taxis, Havelaan 86C bus 315, B-1000 Brussel, België (“Chapps”).

Door de Chapps website(s) (”Website”) en/of Chapps merkapplicaties (“Apps”) op enigerlei wijze te downloaden, te openen of te gebruiken, bevestigt u dat u de algemene voorwaarden van deze Licentieovereenkomst hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt hierdoor gebonden te zijn.

Uw toegang tot en gebruik van de Website en de Apps zijn onderworpen aan en worden beheerst door deze Licentieovereenkomst en het Reglement ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer dat u vindt op www.chapps.com.

Bij deze erkent u en stemt u ermee in dat Apple en dochterondernemingen van Apple derde begunstigden van deze Licentieovereenkomst zijn en dat bij uw aanvaarding van de algemene voorwaarden van deze Licentieovereenkomst Apple het recht zal hebben (en zal worden beschouwd als dit recht te hebben aanvaard) om de Licentieovereenkomst als derde begunstigde hiervan tegenover u af te dwingen.

U erkent en stemt er eveneens me in dat de distributiepartners en hun dochterondernemingen die werken onder licentie met Chapps NV derde begunstigden van deze Licentieovereenkomst zijn en dat bij uw aanvaarding van de algemene voorwaarden van deze Licentieovereenkomst deze distributiepartners het recht hebben (en zal worden beschouwd als dit recht te hebben aanvaard) om de Licentieovereenkomst als derde begunstigde hiervan tegenover u af te dwingen.

1. Licentie

Chapps verleent hierbij aan u een persoonlijke, niet overdraagbare, niet exclusieve en niet in onderlicentie te geven licentie om de Website en/of Apps te downloaden, te openen en te gebruiken op eender welke device die u bezit of waarover u de controle hebt, zulks conform de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst en van het Reglement ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

2. Verantwoordelijkheden van Chapps

Chapps garandeert dat ze de Website en de Apps ter beschikking zal stellen op een wijze die consistent is met de algemene industriestandaarden zoals die redelijkerwijs van toepassing zijn op het ter beschikking stellen hiervan.

De Website, de Apps en de diensten waartoe deze toegang verstrekken, worden echter ter beschikking gesteld “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar”, inclusief alle gebreken en zonder enige garantie van welke aard dan ook.

Chapps zal de Website en de Apps op een beveiligd datacenter hosten en de prestaties ervan opvolgen en beheren. Chapps mag de Website en de Apps op elk moment wijzigen, zulks met inbegrip van maar niet beperkt tot de gebruikersinterface en de algemene lay-out van de schermen.

3. Gebruik van de Website en Applicatie

Het gebruik van de App omhelst niet de levering van een mobiel toestel of andere noodzakelijke apparatuur om deze te gebruiken. Om de App te gebruiken, hebt u een internetaansluiting en gepaste telecommunicatielinks nodig. We dragen geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor telefoon- of andere kosten die u zou kunnen oplopen.

Uw toestemming om de Website en de Apps te gebruiken, is onderworpen aan uw naleving van deze algemene voorwaarden en aan de volgende beperkingen:

 1. U mag geen toegang verwerven tot of op enigerlei wijze gebruik maken van onderliggende data, codes, inhoud of ander materiaal dat door Chapps in samenhang met de Website of Apps wordt geleverd;
 2. U mag de Website of Apps of enig deel ervan niet bewerken, verwijderen, aanpassen, verknoeien of op enigerlei wijze wijzigen.
 3. U mag de Website of Apps niet kopiëren, verdelen, aan het publiek communiceren, verkopen, verhuren of anderszins gebruiken op een andere wijze als toegestaan (en u mag evenmin anderen machtigen om dit te doen);
 4. U mag de Website of Apps niet verdelen of ter beschikking stellen via een netwerk waardoor het door meerdere toestellen tegelijkertijd gebruikt zou kunnen worden;
 5. U mag op de Website of Apps geen aanduidingen van copyright, handelsmerken, handelsnamen, logo’s of andere aanduidingen van de oorsprong verwijderen, aanpassen of vervangen, noch mag u de Website of de Apps voor het product van iemand anders dan Chapps laten doorgaan of enig geautomatiseerd computerprogramma of geautomatiseerde computerapplicatie gebruiken om de Website of Apps of enig deel ervan te scannen, te kopiëren, te indexeren, te sorteren of op enige andere ongeoorloofde wijze te gebruiken;
 6. U verbindt zich ertoe om geen onderliggende software te ontsleutelen of hierin vervatte technologische beschermingen te omzeilen;
 7. U dient bij het gebruik van de Website of Apps alle wetten en regels te respecteren en mag de Website of Apps niet gebruiken voor illegale of onwettige doeleinden;
 8. U mag de Website of Apps niet gebruiken op enigerlei wijze die de handelsactiviteiten van Chapps nadeel of schade zou kunnen berokkenen;
 9. U mag in het kader van uw gebruik van de Website en/of Apps geen materiaal verzenden dat lasterlijk, beledigend of anderszins aanstootgevend is;
 10. U mag zich bij het gebruik van de Website en/of Apps niet uitgeven voor een andere persoon of ander orgaan of een relatie met enige persoon of enig orgaan verkeerd voorstellen;
 11. U mag de Website of Apps niet gebruiken op een wijze die de systemen of de beveiliging van Chapps ongedaan zou kunnen maken of zou kunnen beschadigen, overbelasten, verzwakken of compromitteren of die het gebruik van andere gebruikers zou kunnen verstoren;
 12. U mag in het kader van uw gebruik van de Website of Apps onze intellectuele eigendomsrechten of die van enige derde partij niet schenden;
 13. Voor zover de Website wordt gehost op de website van een derde partij (bijvoorbeeld Facebook of de website van andere sociale media) en er afzonderlijke algemene voorwaarden voor het gebruik van de website van die derde gelden, stemt u ermee in om deze algemene voorwaarden ten volle na te leven.

Als u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of enig ander stuk informatie als onderdeel van onze beveiligingsprocedures kiest of toegewezen krijgt, moet u deze informatie confidentieel behandelen en mag u deze niet aan enige derde partij onthullen. We hebben op elk moment het recht om een gebruikersidentificatiecode of wachtwoord te deactiveren, ongeacht of u deze zelf gekozen hebt of deze door ons werd toegewezen, indien u naar onze mening een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden niet zou naleven.

U draagt de exclusieve verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, wettelijkheid, betrouwbaarheid en gepastheid van de gegevens die u invoert of aanbrengt.

U dient te verzekeren dat er door u of iemand die door u gemachtigd werd om de Website of de Apps te gebruiken, geen verstorend(e) computerprogrammacode, virus, ‘denial of service’- of ‘spam’-aanval, worm, Trojaans paard, autorisatiesleutel, licentiecontrolemiddel of softwareslot wordt geïntroduceerd.’

U erkent dat het niet geautoriseerde gebruik van de Website en/of Apps tot onherstelbare schade kan leiden voor Chapps en/of haar verbonden ondernemingen of licentiegevers. Bijgevolg zullen Chapps, haar verbonden ondernemingen en/of licentiegevers in geval van een dergelijk niet geautoriseerd gebruik het recht hebben om, naast eventuele andere hen ter beschikking staande rechtsmiddelen, een onmiddellijk dwangbevel tegen u te laten uitspreken die u elk verder gebruik van de Website en/of Apps verbiedt. Bovendien kan u aan vervolging en de betaling van schadevergoedingen worden blootgesteld.

Uw recht om de Website en/of Apps te gebruiken, vervalt onmiddellijk bij schending van een van de bepalingen van deze Licentieovereenkomst. In een dergelijk geval behoudt Chapps zich het recht voor om uw toegang tot of gebruik van de Website en/of Apps te blokkeren.

4. Afwijzing van garanties

Alle voorwaarden, beloftes of garanties buiten diegene die expliciet in deze Overeenkomst aanvaard zijn, worden door Chapps afgewezen.

Alhoewel we al het mogelijke doen om de Website en de Apps 24 uur per dag beschikbaar te stellen, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld indien ze om de een of andere reden gedurende enige tijd of enige periode niet beschikbaar zouden zijn.

We garanderen niet dat uw toegang tot de Website en/of Apps ononderbroken, tijdig of foutvrij zal zijn. Gezien de aard van het internet is een dergelijke garantie onmogelijk. Chapps is niet verantwoordelijk voor vertragingen, leveringsstoringen of andere schade die voortvloeit uit problemen in verband met het internet of de elektronische communicatie. Bovendien zullen we wellicht af en toe herstellingen of onderhoudswerken moeten uitvoeren of nieuwe faciliteiten en functies moeten introduceren, hetgeen ook weer een invloed kan hebben op de beschikbaarheid van de Website en/of Apps. Chapps garandeert echter niet dat fouten in de Website of Apps gecorrigeerd zullen worden.

De toegang tot de Website en/of Apps kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving voor u persoonlijk of voor alle gebruikers tijdelijk of permanent opgeschort of ingetrokken worden. We kunnen ook om welke reden dan ook beperkingen opleggen aangaande de duur en de wijze van het gebruik van enig onderdeel van de Website en/of Apps. Als we beperkingen aan u persoonlijk opleggen, mag u niet proberen om de Website en/of Apps onder een andere naam of gebruiker of op een ander mobiel toestel te gebruiken.

We garanderen niet dat de Website en/of Apps compatibel zullen zijn met alle door u gebruikte hardware en software.

Alhoewel we al het mogelijke doen om te verzekeren dat de informatie en het materiaal op de Website en Apps correct zijn, wordt er geen garantie gegeven of belofte gedaan, expliciet noch impliciet, dat deze volledig, accuraat, up-to-date of geschikt voor een welbepaald doel zouden zijn.

Uw gebruik van de Website en/of Apps gebeurt volledig voor eigen risico. U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van gegevens opgeslagen op het elektronische toestel dat door u wordt gebruikt om de Website en/of Apps te openen of te gebruiken en Chapps neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor enig verlies van of enige schade aan dergelijke gegevens.

Verder zal Chapps tegenover u niet aansprakelijk zijn voor inhoud van de Website en/of Apps die eventueel lasterlijk, beledigend of anderszins aanstootgevend zou kunnen worden bevonden.

Algemeen gesteld, doet Chapps geen beloftes of geeft het geen garanties aan u dat de Website en/of Apps aan uw vereisten zullen beantwoorden en geschikt zijn voor een welbepaald doel, dat ze ononderbroken zullen werken of dat ze veilig of vrij van fouten, storingen of defecten zullen zijn.

5. Beperking van aansprakelijkheid

Behalve wanneer het anders wordt gesteld in deze Licentieovereenkomst, zullen Chapps noch haar auteurs, ontwikkelaars, licentiegevers of distributeurs tegenover u aansprakelijk zijn voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik of verkeerd gebruik van de Website en/of Apps.

Deze beperking van aansprakelijkheid houdt onder andere het volgende in:

 1. schade aan of virussen of een andere code met een schadelijk effect op apparatuur (met inbegrip van maar niet beperkt tot uw mobiel toestel), software, gegevens of andere eigendom ingevolge het door u downloaden, installeren, openen of gebruiken van de Website en/of Apps of het door u verkrijgen van materiaal vanuit of ingevolge het gebruik van de Website en/of Apps;
 2. schade voortvloeiend uit onnauwkeurigheden of onvolledigheden in de inhoud van de Website of Apps, of enig(e) verlies, schade, kosten of onkosten van welke aard dan ook die door u wordt opgelopen in samenhang met uw toegang tot, gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de Website of Apps of enige hierin opgenomen inhoud;
 3. schade ingevolge persoonlijk letsel, incidentele, bijzondere of indirecte schade of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade door winstderving, verlies van gegevens, bedrijfsonderbrekingen of enige andere commerciële schade of verliezen voortvloeiend uit of betrekking hebbend op uw gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Website en/of Apps;
 4. schade resulterend uit acties van derde partijen;

Deze beperkingen van onze aansprakelijkheid gelden ongeacht of dergelijke schade voortvloeit uit het gebruik of verkeerd gebruik van en/of het steunen op de Website en/of Apps dan wel uit het niet kunnen openen of gebruiken van de Website en/of Apps of uit een onderbreking, opschorting of stopzetting van de Website en/of Apps.

U dient altijd professioneel advies in te winnen alvorens beslissingen te nemen die door de Website of Apps worden aanbevolen of over informatie die u via Chapps hebt verkregen en die juridische of financiële implicaties zou kunnen hebben. Chapps aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade opgelopen ingevolge het niet inwinnen van gepaste professionele informatie of advies.

In geen enkel geval zal de aansprakelijkheid van Chapps hoger zijn dan de effectief in de periode van twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die tot een dergelijke vordering aanleiding heeft gegeven, door u betaalde bedragen.

6. Garanties en aansprakelijkheid van Apple

U erkent dat:

 1. Apple niet verantwoordelijk is voor de Website of de App of voor de inhoud ervan;
 2. Apple geen verplichting heeft om onderhouds- en supportdiensten met betrekking tot de Website of de App te leveren;
 3. in geval de Website of App een door deze Licentieovereenkomst verleende garantie niet kan waarmaken, u Apple kan verwittigen en Apple de aankoopprijs voor de Website of App aan u zal terugbetalen;
  Apple, voor zover als door de relevante wetgeving toegelaten, geen enkele garantieverplichting heeft met betrekking tot de Website of App en niet verantwoordelijk zal zijn voor vorderingen, verliezen, verplichtingen, schadevergoedingen, kosten of onkosten die aan enig onvermogen om aan een garantie te beantwoorden, kunnen worden toegewezen;
 4. Apple niet verantwoordelijk zal zijn om tussen te komen in vorderingen die tegenover u of een derde partij met betrekking tot de Website of App of uw bezit en/of gebruik ervan werden ingesteld, met inbegrip van maar niet beperkt tot: (i) vorderingen uit hoofde van een productaansprakelijkheid; (ii) enige vordering dat de Website of App niet zou beantwoorden aan een relevante door wet- of regelgeving opgelegde vereiste; en (iii) vorderingen voortvloeiend uit wetgeving ter bescherming van de consument en soortgelijke wetgeving;
 5. In geval een derde partij zou beweren dat de Website of App of uw bezit en gebruik ervan intellectuele eigendomsrechten van die derde partij zou schenden, Apple niet verantwoordelijk zal zijn voor het onderzoeken, verdedigen, schikken en nietig verklaren van een dergelijke vermeende inbreuk tegen intellectuele eigendomsrechten.

De bepalingen van dit artikel zullen in geen geval de geldigheid, toepassing en afdwingbaarheid van de Afwijzing van Garanties en de Beperking van Aansprakelijkheid, zoals beschreven in artikelen 4 en 5 van deze Licentieovereenkomst, verhinderen, verstoren, afzwakken of anderszins nadelig beïnvloeden.

7. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met inbegrip van maar niet beperkt tot het auteursrecht (inclusief het auteursrecht inzake de computersoftware), octrooien, handelsmerken of handelsnamen, ontwerprechten, databaserechten, knowhow, handelsgeheimen en rechten van vertrouwen in de Website en Apps (samen de “Intellectuele Eigendomsrechten”) zijn eigendom van of in licentie gegeven door Chapps.

U erkent dat uw rechten inzake de Website en Apps aan u in licentie zijn gegeven (en niet aan u verkocht of anderszins overgedragen zijn) en dat u door het gebruik van de Website en/of Apps geen eigendomsrechten of belangen in of met betrekking tot de Website of de Apps of de Intellectuele Eigendomsrechten verwerft.

De namen en logo’s van Chapps en van de Website en Apps zijn handelsmerken van Chapps of derden en er wordt geen enkel recht of geen enkele licentie verleend om deze te gebruiken.

8. Schadeloosstelling

U stemt ermee in om Chapps en haar verbonden ondernemingen, kaderleden, bestuurders, aandeelhouders, vertegenwoordigers en werknemers volledig en effectief schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle acties, vorderingen en procedures die door een derde in verband met uw gebruik van de Website of Apps zouden worden ingesteld en ook voor alle daarmee verband houdende kosten, schade en onkosten (met inbegrip van maar niet beperkt tot erelonen voor advocaten).

9. Toestemming om gegevens te gebruiken

Het kan voor bepaalde eigenschappen van de Website en/of Apps nodig zijn dat u persoonlijke informatie verstrekt, zoals intekengegevens, technische gegevens met inbegrip van maar niet beperkt tot technische informatie over uw toestel, systeem en applicatiesoftware en gegevens over uw geografische locatie.

Chapps neemt uw privacy ernstig; haar reglement inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vindt u op www.chapps.com/privacy. U erkent dat uw via de Website of Apps verstrekte persoonlijke informatie door Chapps conform haar Reglement inzake de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer gebruikt mag worden.

10. Wijzigingen

Chapps heeft op elk moment het recht om de algemene voorwaarden van de Licentieovereenkomst naar eigen inzichten te wijzigen.

Wanneer de Licentieovereenkomst gewijzigd is, zal Chapps de herziene Licentieovereenkomst op de Website en de Apps publiceren. U wordt beschouwd eventuele wijzigingen te hebben aanvaard wanneer u doorgaat met het gebruik van de Website of Apps nadat deze wijzigingen gepubliceerd zijn. Gelieve, wanneer u niet instemt met een wijziging, de Website en/of Apps van uw systeem te verwijderen en het bezoek en gebruik van de Website en/of Apps stop te zetten.

11. Kennisgevingen

Chapps kan door middel van een e-mailbericht naar uw in ons bestand opgenomen e-mailadres kennisgevingen aan u versturen. u kan dit doen door ons een e-mail te sturen naar het volgende adres info@chapps.com.

12. Diverse bepalingen

Bij deze verklaart en garandeert u dat (i) u zich niet in een land bevindt dat onder een embargo van de regering van de VS valt of dat door de regering van de VS is aangeduid als een land dat het “terrorisme ondersteunt” en (ii) dat u niet bent opgenomen op enige lijst van de regering van de VS met personen voor wie een verbod of beperkingen gelden.

Indien een van de bepalingen van deze Licentieovereenkomst onder een of andere toepasselijke wet ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit de geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van de bepalingen van deze Licentieovereenkomst niet aantasten. Zonder verdere actie vanwege de partijen bij deze overeenkomst zal een dergelijke bepaling in zo gering mogelijke mate worden gewijzigd om ze geldig en afdwingbaar te maken.

Elk verzuim vanwege Chapps om bepalingen van deze Licentieovereenkomst niet af te dwingen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van deze bepalingen en zal geenszins haar rechten aantasten om later bepalingen van deze Licentieovereenkomst wel af te dwingen.

Ongeacht vanuit welk land u de Website of Apps opent, uw gebruik van de Website of Apps wordt steeds beheerst door Belgisch recht. Ingeval van een betwisting die voortvloeit uit of in verband met deze Licentieovereenkomst, met inbegrip van eventuele vragen aangaande haar bestaan, geldigheid of beëindiging, en/of voortvloeiend uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van de Website en/of Apps, zullen de rechtbanken van Brussel (België) exclusieve jurisdictie hebben.