Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelsverrichtingen van Chapps NV, met explotatiezetel in Royal Depot Tour & Taxis, Havenlaan 86C bus 315B 1000 Brussel België en met ondernemingsnummer BE0599.927.776 (hierna kortweg “Chapps” genoemd).

1.2. Door ondertekening van het door Chapps voorgelegde offerte komt de Overeenkomst tussen Chapps en de klant tot stand.

1.3. Daarbij wordt aan de klant een persoonlijke, niet overdraagbare, niet exclusieve en niet in onderlicentie te geven licentie verleend om de Chapps applicaties te downloaden, te openen en te gebruiken op eender welke toestel die u bezit of waarover u de controle hebt.

1.4. De klant bevestigt daarbij uitdrukkelijk de Algemene Voorwaarden, de Licentievoorwaarden, alsook de Privacyverklaring gelezen en begrepen te hebben, en gaat uitdrukkelijk akkoord met alle bepalingen ervan. Alle documenten van Chapps zijn raadpleegbaar op www.chapps.com, of kunnen in PDF format opgevraagd worden via info@chapps.com.

1.5. De klant erkent uitdrukkelijk dat het ondertekende servicevoorstel, samen met de door de klant geaccepteerde Algemene Voorwaarden, de Licentievoorwaarden en de Privacyverklaring integraal deel uitmaken van de volledige Overeenkomst tussen partijen, en niet afzonderlijk kunnen geïnterpreteerd worden. Deze documenten vervangen alle voorgaande overeenkomsten en afspraken, zowel mondelinge als schriftelijke, met betrekking tot hetzelfde onderwerp die tussen partijen nog van kracht zouden zijn. Alle bepalingen en voorwaarden die uitgaan van of voortvloeien uit om het even welk document van de klant, zowel daterend van voor als van na de uitgave van om het even welk document door Chapps, worden hierbij door Chapps uitdrukkelijk afgewezen en buiten beschouwing gelaten. Dergelijke bepalingen en voorwaarden zullen in geen geval van toepassing zijn op de Overeenkomst en zullen Chapps op geen enkele wijze binden.

1.6. De nietigheid van één of meer bepalingen uit de Overeenkomst heeft niet de volledige nietigheid van de Overeenkomst tot gevolg. In voorkomend geval zullen partijen de ongeldige, onwettelijke of onafdwingbare beschikking of een onderdeel daarvan aanpassen of vervangen door een nieuwe beschikking die zo nauw mogelijk het doel van de ongeldige, onwettelijke of onafdwingbare beschikking benadert.

Artikel 2. Duur en beëindiging

2.1. De Overeenkomst gaat in vanaf de ondertekening door de klant van het door Chapps aangeboden servicevoorstel en wordt gesloten voor de onbepaalde tijd.

2.2. Partijen kunnen eenzijdig, per schrijven of e-mail, een einde stellen aan de Overeenkomst mits het betekenen van een vooropzeg van 3 maand. De Overeenkomst eindigt dan op de laatste dag van de derde maand die volgt op de ontvangst van de opzeg. Ingeval de klant een einde stelt aan de Overeenkomst maakt de klant geen aanspraak op enige terugbetaling.

2.3. Chapps kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en van rechtswege ontbinden ten nadele van de klant indien deze in gebreke blijft om de verplichtingen die uit het contract voortvloeien na te leven, binnen de vijftien (15) dagen na daartoe te zijn aangemaand, zonder afbreuk te doen aan eventuele schadeloosstellingen en intresten die Chapps zou kunnen eisen.

Artikel 3. Tarief

3.1. Het jaartarief wordt, afhankelijk van het gekozen product, berekend op basis van het aantal users, buildings, bedden, units, inspecties. En er kan een aparte basis-fee aangerekend worden. Er kan eveneens een éénmalige activatie-fee aangerekend worden per gebruiker en/of per gebouw.

3.2. Extra services m.b.t. set-up, customizing,… worden apart aangerekend na voorstel.

3.3. De klant kan kiezen voor een betaling per maand, per kwartaal of per jaar.

3.4. De tarieven van Chapps zijn onderhevig aan de evolutie van de kostprijselementen, inflatie en indexaanpassingen. De aangepaste tarieven worden toegepast vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de klant op de hoogte werd gesteld.

Artikel 4. Facturatie

4.1. Voor ad hoc aankopen wordt de verschuldigde fee volledig gefactureerd bij bevestiging of ondertekening van de offerte of bestelbon.

4.2. Abonnementen voor onbepaalde duur worden periodiek, in functie van de gemaakte afspraken, gefactureerd tijdens de volledige duur van de Overeenkomst.

4.3. Tenzij anders overeengekomen zijn alle facturen contant betaalbaar. Voor abonnementsformules wordt voorzien in recurente betalingsopdrachten via een payment provider.

4.4. De klant is als enige verantwoordelijk voor de betaling van alle verschuldigde sommen die voortvloeien uit onderhavige Overeenkomst. Hij accepteert dat de facturatie volkomen elektronisch gebeurt, en verbindt er zich toe de door Chapps opgelegde betalingsmodaliteiten te respecteren.

4.5. Elk bezwaar moet gebeuren binnen de acht (8) dagen na ontvangst van de factuur, per aangetekend schrijven en gemotiveerd. Bij gebreke aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

4.6. Bij het uitblijven van betaling binnen de vooropgestelde betalingstermijn, behoudt Chapps zich het recht voor om zonder voorafgaande melding de eventuele toegekende kortingen te annuleren voor alle openstaande en toekomstige facturen, ongeacht de mogelijkheid om de Overeenkomst te beëindigen conform de bepalingen van van artikel 2.3.

Artikel 5. Beschikbaarheid van data

5.1. In geval van beëindiging van de Overeenkomst tussen Chapps en de klant garandeert Chapps dat de data van de klant gedurende 1 maand bewaard worden op de servers van Chapps.

5.2. Op aanvraag, en zonder meerkost, kan de klant een export bekomen van zijn data. Deze dienst is evenwel beperkt tot één aanvraag per klant en enkel onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alle eventuele openstaande facturen van de klant voldaan werden. Voor alle bijkomende aanvragen wordt een vooraf overeengekomen vergoeding aangerekend.

5.3. Chapps kan een aantal import en export procedures beschikbaar stellen. Ook het gebruik van onze API (Application Programming Interface) is mogelijk. Chapps stelt deze werkwijzes en procedures ter beschikking maar is niet verantwoordelijk voor de implementatie ervan. Chapps kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke aard van schade dan ook die kan ontstaan door het gebruik ervan.

Artikel 6. Support

6.1. De Helpdesk is enkel beschikbaar voor de Chapps Applicaties die voorwerp zijn van het contract. De service beperkt zich tot de werking en het gebruik van de Applicaties zelf en is niet van toepassing op de hardware, software of configuraties die de klant gebruikt en waarop deze Applicaties lopen.

6.2. De toegang tot de helpdesk verloopt uitsluitend via e-mail of via een online contactformulier.

Artikel 7. Betwistingen

7.1. De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch Recht.

7.2. Alle betwistingen aangaande de interpretatie, de uitvoering en na beëindiging van onderhavige Overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn voor de maatschappelijke zetel van Chapps.